Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en ondernemingen die vallen onder Dutch Cabin Group Holding B.V., hierna: Dutch Cabin Group, onderdeel van Dutch Cabin Group Holding B.V.

Dutch Cabin Group streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
  • Wat zijn persoonsgegevens
  • Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
  • Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
  • Beveiliging en verwerkers
  • Uw rechten en contact

Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens

Dutch Cabin Group respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Dutch Cabin Group dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dutch Cabin Group stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Dutch Cabin Group heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kunt maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam Geboortedatum
Adres Gebruikersnaam en wachtwoord
Postcode Gebruikslogs
Woonplaats IP-adres
E-mailadres Taal
Telefoonnummer  

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Dutch Cabin Group, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen Dutch Cabin Group.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

Als leverancier van modulaire huisvesting levert Dutch Cabin Group producten en diensten op het gebied van huisvesting. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met Dutch Cabin Group heeft, legt Dutch Cabin Group persoonsgegevens vast. Dutch Cabin Group verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik.

Helaas worden bedrijven, zo ook Dutch Cabin Group, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Dutch Cabin Group en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden.

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen Dutch Cabin Group, dan wel derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Indien u daar toestemming voor heeft gegeven kan Dutch Cabin Group uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen Dutch Cabin Group (zie www.dutchcabingroup.nl), welke bedrijven u informatie over nieuwe diensten en/of producten kunnen aanbieden. Als u hier geen prijs meer op stelt, dan kunt u dit melden bij Dutch Cabin Group.

Verbetering van de dienstverlening.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties.

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt Dutch Cabin Group (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website. Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de website zijn:

  • Het aantal bezoekers per dagdeel;
  • Dutch Cabin Group en de aangeboden content;
  • Het aantal ‘clicks’ voordat een product wordt aangeschaft;
  • De instellingen van uw apparaat die uw browser naar ons toezendt, waarmee u mogelijk uniek te identificeren bent en uw website bezoek bij Dutch Cabin Group te volgen is.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring [hyperlink toevoegen].

Relatiebeheer en marketing.

Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Wettelijke verplichtingen.

De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn.

Beveiliging en verwerkers

Wij beveiligingen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Dutch Cabin Group hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Uw rechten en contact

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met Dutch Cabin Group. Als u vragen heeft over de manier waarop Dutch Cabin Group met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacy rechten wilt uitoefenen kunt u via info@dutchcabingroup.com contact met Dutch Cabin Group opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Dutch Cabin Group’. Indien Dutch Cabin Group niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Dutch Cabin Group u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Dutch Cabin Group schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Wij hebben onze privacyverklaring op 28-5-2018 voor het laatst gewijzigd. Dutch Cabin Groupbehoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Dutch Cabin Group adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u informeren.